NOLD Tippmix Machine - ha már unod a „hüjék adóját”

Nem vagy bejelentkezve

ADATVÉDELEM

ÜZENET
A NOLD Tippmix Machine
egyedi bontást készít
vagy
50 718 kulcs
közül választja ki a legjobbat.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat hatálya és módosítása

Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya a www.nold.org oldalhoz (a továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásokra és adatkezelésekre terjed ki.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, amelyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személy(ek) promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.

A Szabályzat módosításának jogát a Szolgáltató fenntartja. A Szolgáltató a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

2. A Szolgáltató, a Szolgáltató személye, a felhasználó

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a GP Special Kft. (1042 Budapest, Árpád út 48-50., cg.sz: 01-09-978640, a továbbiakban: Szolgáltató). Az oldalon lévő és ahhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás (védjegyek, logók, programok, know-how-k, egyéb szellemi alkotások) jogosultja a GP Special Kft.

A felhasználók adatait a GP Special Kft. kezeli.

3. Irányadó jog

A Szolgátató tevékenységére és adatkezelésre a magyar jogszabályok az irányadók.

II. ADATKEZELÉS

1. Regisztráció, a kezelt adatok köre és megjelenésük az oldalon

A Weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött, a szolgáltatások egy része azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes szolgáltatásokat kizárólag regisztrált felhasználók számára tegyen lehetővé.

A regisztráció során a felhasználó kötelezően megadja nevét, e-mail címét és jelszavát. Szolgáltató a felhasználót az e-mail címe és jelszava alapján azonosítja.

A felhasználók adatlapján szereplő egyes adatok megadása kötelező bizonyos szolgáltatások igénybe vételéhez. Az adatok egy része a többi felhasználó részére látható, bizonyos adatok tekintetében az érintett dönthet arról, hogy azok a felhasználók mely köre számára láthatóak.

A kötelezően megadott adatok közül egyes adatokat a felhasználó a regisztrációt követően nem módosíthat, ezen adatok megváltoztatását e-mailben kérheti a Szolgáltatótól. Ezen túlmenően a felhasználó jogosult arra, hogy bizonyos adatok nyilvánossági fokozatát megváltoztassa.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, szokásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A változásokról legkésőbb azok életbe lépésével egyidejűleg a Szolgáltató a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A Szolgáltató nem változtatja meg a felhasználó által megadott adatokat.

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről a Szolgáltató minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

2. Az adatkezelés célja, jogalapja, és elvei

Az adatkezelés célja a Weboldalon történő közösségépítés, ismerősök gyűjtése, valamint a felhasználók azonosítása az alábbiak szerint:

 • A megadott adatok az elektronikus reklámok kiküldését szolgálja, a jelen szabályzat vonatkozó pontja szerint.
 • A regisztráció során megadott e-mail cím a kapcsolattartást,
 • Az e-mail cím és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítását,
 • A regisztrációs adatlapon megadott adatok a közösségépítést, ismerősök gyűjtését, és a velük való kapcsolattartást szolgálják.

A Szolgáltató valamennyi személyes adatot abból a célból kezel, hogy a Weboldal szolgáltatásait nyújtani, fejleszteni tudja. A személyes adatok kezelésének célja az érintettek azonosítása és a szolgáltatások nyújtása, valamint a Weboldal elemzése, fejlesztése. A Szolgáltató nem kezel olyan adatot, amelyek kezelése ezen célok eléréséhez nem szükséges.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos esetekben, elsősorban a regisztrációs adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.

Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, kérésre a Szolgáltató automatikusan új jelszót generál, melyet elküld a regisztráció során megadott e-mail címre. Az így elküldött jelszót a felhasználó megváltoztathatja.

A Szolgáltató törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

 • személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;
 • az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
 • a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
 • az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
 • ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;
 • az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

3. Az adatkezelés helye, irányadó jog

A személyes adatok kezelése a Szolgáltató székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a Szolgáltató hozza meg.

A személyes adatok kezelése ténylegesen a Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozók székhelyén, fióktelepén, telephelyén történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a Szolgáltató hozza meg. Az adatkezelés helye Magyarország. Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadók. A Szolgáltató az adatkezelés során figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének rendelkezéseit.

4. Technikai adatok kezelése

A Szolgáltató rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a bejelentkezés időpontját, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze, kivéve azt az esetet, amikor a felhasználó a Weboldalon tartalmat tesz közzé. Az adatok kezelése a felhasználó általi tartalom közzétételének esetét kivéve kizárólag statisztikai célokat szolgál.

5. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatfeldolgozó igénybe vétele

A kezelt adatokat a Szolgáltató csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Kifejezett hozzájárulásnak tekintendő a felhasználó önkéntes regisztrációja, valamint tartalom felhasználó általi közzététele a Weboldalon.

A Szolgáltató az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak a Szolgáltató döntéseinek végrehajtására jogosult, a Szolgáltató utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele a Szolgáltató felelősségét nem érinti.

6. Az adatok Szolgáltató általi felhasználása

A Szolgáltató a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a szolgáltatás nyújtása céljából használja fel. Egyes szolgáltatások esetében, vagy a felhasználó egyedi kéréseinek, panaszainak vizsgálata során a Szolgáltató a felhasználó adatait a felhasználó által ismert és jóváhagyott módon is jogosult felhasználni.

A technikai adatokat a Szolgáltató összesítve, statisztikai célokra felhasználja.

A Szolgáltató a felhasználó vélt vagy valós jogellenes magatartása esetén jogosult az adatok felhasználására.

A Szolgáltató jogosult a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevél és - függetlenül attól, hogy az saját vagy harmadik személytől származik - reklámlevél küldésére.

7. Reklámozási célú adatkezelés

Figyelemmel arra, hogy a weboldal szolgáltatásai ingyenesek, a Szolgáltató az oldalt reklámozási tevékenység útján tartja fenn. Mindezek alapján a felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató hír- illetve egyéb levél bármely részén reklámot helyezzen el.

A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre kizárólag reklámot tartalmazó levelet küldjön.

A regisztrációs adatlapon megadott adatokat a Szolgáltató felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

8. A felhasználó által közzétett tartalommal kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a felhasználó az általa közzétett tartalomban személyes adatot jelenít meg, tudomásul veszi, hogy az adat a bejegyzés olvasói számára hozzáférhető. A felhasználó csak olyan adatot jogosult ily módon nyilvánosságra hozni, amelyek esetében erre jogosult.

A felhasználó köteles az általa közzétett tartalom összeállítása és közzététele során az elvárható gondossággal, annak figyelembe vételével eljárni, hogy a nyilvánosságra hozott adatok - az internet jellegéből adódóan - kikerülhetnek az adatokat nyilvánosságra hozó felhasználó rendelkezése alól.

A közzétett tartalmat a Szolgáltató módosíthatja, törölheti, megjegyzéssel láthatja el.

9. Adatkezelés más szolgáltatással való összekapcsolás esetén

Amennyiben a Szolgáltató a Weboldalt összekapcsolja más, általa fenntartott oldallal, az adatkezelések összekapcsolására Szolgáltató az érintettek hozzájárulása nélkül is jogosult. Hozzájárulás abban az esetben sem szükséges, ha az egyes adatkezelések a felhasználó adatai az érintett adatkezelések esetében eltérőek.

10. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait a helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szolgáltatótól kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait vagy teljes regisztrációját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást a Szolgáltató az irányadó jogszabályokban előírt módon és határidőben adja meg. A tájékoztatás teljes körű, az adatkezelés minden részletére kiterjed.

11. Az adatkezelés időtartama, a regisztráció törlése

A Szolgáltató a megadott adatokat törli, ha:

 • azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
 • az érintett azt kéri;
 • az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A felhasználó kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat a Szolgáltató öt munkanapon belül törli. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése egyben a regisztráció törlését is eredményezi.

A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

Amennyiben a felhasználó és a Szolgáltató között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők.

Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében a Szolgáltató az adatokat kezelheti.

12. Felelősség más személyek adatainak kezeléséért

A felhasználók az oldal használata során más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra vagy tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult. Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.

Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon reá vonatkozó személyes adatot tettek hozzáférhetővé, ezt a Szolgáltató felé jelezheti. Amennyiben az érintettség igazolt, a Szolgáltató az adatokat törli.

Amennyiben az érintettség igazolt, az érintett kérheti, hogy a Szolgáltató az adatokat megfelelő módon későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben az érintettnek az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. Az adatokat, valamint azok hozzáférhetővé tételével összefüggő információkat a Szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

A Szolgáltató az érintettség igazolásának hiányában is jelezheti a felhasználónak, hogy az általa hozzáférhetővé tett adatok tekintetében hozzá kifogás érkezett.

13. Adatbiztonság

A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési jelszava könnyen megfejthető, vagy bejelentkezési adatait harmadik személy tudomására hozta.

14. Adatvédelmi nyilvántartás

A Szolgáltató az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-94790/2016.

III. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a felhasználó felelőssége

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.

A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak. A felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

A felhasználó köteles az oldal használatának szabályait tiszteletben tartani. A Szolgáltató a tilalmat megszegő felhasználót kizárhatja.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti.

A felhasználó köteles különösen:

 • Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
 • Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;
 • Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
 • Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;
 • Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;
 • Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely más személyt - függetlenül annak felhasználói minőségétől - valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása, neme, valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoporthoz tartozása miatt sért, lealacsonyít, ellene gyűlöletre uszít, vagy arra alkalmas.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza, vagy a Szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

 • Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
 • Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.
 • Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
 • Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
 • Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

2. Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén

Amennyiben a felhasználó a fenti III.1. pontban foglaltakat megsérti, a Szolgáltató jogosult regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

A Szolgáltató a regisztráció felfüggesztését vagy törlését megelőzően felhívja a felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a III.1. pontban foglaltakkal. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna.

Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti - így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja -, kérheti a Szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, szolgáltató által tárolt adatokat Szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

IV. A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE

1. A szolgáltatás folyamatossága

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.

2. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

A Szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről - függetlenül annak okától - minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.

A Szolgáltatás ingyenességéből adódóan a szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért, annak részleges vagy teljes megszüntetéséért. A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

A felhasználók által közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján közvetítő szolgáltatónak minősül.

V. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

1. A Szolgáltató eljárása

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szolgáltató álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a felhasználót tájékoztatja.

2. A jogérvényesítés módja

A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

 • Panaszával fordulhat közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki a panaszt kivizsgálja;
 • Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben a Szolgáltató 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;
 • Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu);
 • Bírósági úton érvényesítheti igényét.

A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival a felhasználó fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

VI. COOKIE SZABÁLYZAT

1. Alkalmazási terület

Szolgáltató a Weboldal bizonyos területein sütiket ("cookies") alkalmaz.

2. Mik azok a cookie-k?

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

A süti bármilyen, a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat hordozhat. Az eljárás célja az állapot bevezetése az alapvetően állapotmentes HTTP tranzakcióba. Sütik hiányában minden egyes weboldal (vagy erőforrás) lekérése elszigetelt esemény, gyakorlatilag független a site többi oldalának lekérésétől.

Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, "bevásárlókosár" nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére használják.

3. Sütik fajtái

Weboldalunkon kétféle sütit használhatunk: "session" (munkamenet sütiket) vagy "persistent" (állandó sütiket).

Session cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.

Persistent Cookies: ezek azok a sütik, amelyek azután is online eszközén maradnak, hogy Ön elhagyta a Weboldalt, és egy véletlenszerűen generált számot eltárolva segítenek a Weboldal látogatóinak egyedi felhasználóként történő azonosításában. A süti típusától függ, hogy mennyi ideig tárolódik az Ön online eszközén. A weboldalon alkalmazott tárolt (nyomkövető) sütik fontos forgalmi adatokkal szolgálnak annak használatáról.

A nyomon követést és a jelentéstételt alábbi partnereink végzik számunkra:

 • Google Analytics (további információ: https://www.google.com/analytics)
 • Kampányaink sikerességét mérő, hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi sütik: Google Adwords (további információ: http://adwords.google.hu/)

4. Harmadik féltől származó sütik

Harmadik kereskedő fél, így a Google számára is engedélyezzük sütik használatát a felhasználó korábbi látogatásain alapuló hirdetések megjelenítésére honlapunkon.

Weboldalunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

Ha kíváncsi rá, hogyan használják a harmadik felek a sütiket, tekintse meg e szolgáltatások adatvédelmi- és süti-szabályzatát.

5. Cookie-k letiltásának és/vagy eltávolításának módja

Beállíthatja webes böngészőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző "Opciók" vagy "Beállítások" menüpontjában találhatók.

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org oldalon található tájékoztató szintén részletes segítséget nyújt a különböző böngészők beállításaiban.

Felhívjuk figyelmét, hogy cookie-k tiltása esetén bizonyos elemek és a Weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

VII. KÖZZÉTÉTEL, HATÁLYBALÉPÉS

Jelen Szabályzat közzétételének és hatálybalépésének dátuma: 2018. május 25.